ಅರ್ಧ ಅಡಿ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 'ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೊಳ್ಳೆ'

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೊಳ್ಳೆ ಜಾತಿಯಾದ ಹೋಲೋರುಸಿಯ ಮಿಕಾಡೊಗೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ 11.15 cm ಉದ್ದದ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

127 Comments

Leave a comment