ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣದಿರುವ ಫೈಲುಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣದಿರುವ ಫೈಲುಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ , ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ